Mission

เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริม และพัฒนาการออม การให้เงินกู้ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างระบบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่สมาชิก

ภารกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจการ ดังนี้
  1. ระดมเงินหุ้นจากสมาชิก
  2. รับฝาก-ถอนเงินจากสมาชิก
  3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

พันธกิจ

  1. ให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
  2. จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก เว็บตรง
  3. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงินอย่างถูกต้อง