ระเบียบสหกรณ์

ปี 2565

 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2564
 • ระเบียบสอ.กษ. ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565
 • ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2565
 • ข้อบังคับสหกรณ์ เพิ่มเติม(ฉบัับที่3)2565

 • ปี 2564

 • เรื่องระเบียบการเลือกตั้งประธานและกรรมการปี2564

 • ปี 2563

 • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2563
 • ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563
 • ข้อบังคับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด พ.ศ.2563
 • ข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่2) 2564
 • ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 2563
 • ระเบียบสหกรณ์ฯการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2563
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น ปี 63

 • ปี 2561

 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561

 • ปี 2560

 • ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 2560

 • ปี 2557

 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อพัฒนางานสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางสำหรับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2557