คุณสมบัติของสมาชิกที่จะขอรับทุน

  1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้มา แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. สมาชิกแต่ละคนสามารถยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
  3. เป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม

คุณสมบัติของบุตรที่ได้รับทุน

  1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
  2. ต้องอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัครขอรับทุน บาคาร่า
  3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
สมาชิกประสงค์ขอรับทุนต้องยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม ภายในเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด หรือ ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สหกรณ์